Blog

تجویز لنز قوز قرنیه

تجویز لنز قوز قرنیه

طراحی لنز قوز قرنیه 

نگاهی به سیر تکاملی طراحی لنز برای قوز قرنیه 

طراحی های اخیر :

تعدادي ازمحصولات جديد در سالهاي اخير وارد بازارشده اند – براي مثال لنزهاي روز– كي (بتس و همكاران ۲۰۰۲) و لنزهاي كلك (ادرينگون و همگاران ۱۹۹۶) كه هردو بر مبناي ارتفاع ساژيتال (سگ) هستند. لنزهاي شفرد – كي (مثل كنتاكت لنز اكوئيتي – UK) كه بدو صورت آرجي پي و سافت در دسترس اند . لنزهاي پروفايل (پولوم ۲۰۰۳) . وبسياري لنزهاي ديگر. سازند گان براي تمام اين لنزها امتيازاتي مثل فيتينگ آسان و راحتي بيمارراادعا ميكنند مخصوسآ براي پزشكاني مفيداند كه بيماران كراتوكنوس محدودي براي فيتينگ دارند. ازمشخصات مشترك اين لنزها اينكه :‌
*- نبود اطلاعات در مورد اكثرپارامترهاي لنز.
*- نبود امكانات براي ايجاد تغييردلخواه هر كدام از پارامتر هاي لنز.
*- نبود امكانات براي چك كردن ابعاد لنزمگر توسط خود فروشنده
*- ساخت اين لنزها فقط توسط لابراتوارسازنده ترايا ل ست امكان پذ ير است

لنز برای قوز قرنیه

 

سا يرانواع طراحيهاي جديد بقرارذيل است:‌

Profile lenses (Jack Allen Contact Lenses, UK)
لنز پروفايل ( پولوم ۲۰۰۳) از ساير لنزها ي قرنيه اي بصورب متفاوتي فيت ميشود زيرا
پا رامترهاي لنزبيشتراختصاص به محورنيمرخ( پروفا يل آ كسيال) قرنيه بيماردارد تا اندازه گيري شعاع انحنا هاي اختصاصي قرنيه و بسيار شبيه به لنزهاي پيش ساخته اسكلرا ل طرا حي بوسيله پولوم به لنزهاي اسكلرال مراجعه شود.
– هر لنزترا يا ل با افزايش پلكانئ ۰٫۱ ميلي متري در سگ آپيكا ل نسبت به لنز ما قبل خود بوده و لنزها از شماره ۱ كوچكترين (ساژيتال)يا سگ تا شماره ۱۳ميباشند.
– دوعدد اج ليفت محيطي بعنوان استاندارد يا معمولي براي لنزدرنظر ميگيرند ديگري R با كا هش ۰٫۱ ميليمتر كمترازآن جدول(۳-۲۰).

قوز قرنیه

– لنزها سه نوع د يامتركل دارند: معمولي (N) 9.30 ميلي متري – (S) كوچك ۸٫۷۰ ميلي متر- ( L) بزرگ ۹٫۸۰ ميليمتري.
اولين لنز را از وسط اين دامنه انتخا ب ميكنيم مثلآ شماره ۵N كه شعاع انحناي زون خلفي برابر ۶٫۶۴ ميليمتر(ديوپتر۵۰٫۸۳) است . لنزهاي بعدي را طبق اطلاعات ذيل تغيير ميدهيم:
– لنز چقدرفلا ت يا استيپ است*
– كليرانس لبه چقدراست*
– ديامتر كل لنزچگونه است*
با مشاهده فيت لنزشماره ۵ N– تغييرات ذيل را ميتوان انجام داد:
– لنزخيلي فلا ت فيت است – لنز شماره ۷N را فيت ميكنيم*
– ديامتر كل لنزكوچك است – لنزبزرگتر۷L را برميداريم *
*- كليرانس (فضاي) لبه لنزخيلي زياد است – لنزبزرگ (ال) شماره ۵L را برميداريم
و بهمين طريق ادامه ميدهيم.
درمعا ينه فيتينگ نه تنهالنز بايستي درنگاه مستقيم وسط قرار گيردبلكه با نگاه به چپ و راست هم همينطورزيرا شايد فيت لنز در نگاه روبرو خوب باشد ولي در نگاه به جهات ديگرمثلا بلند شود يا بيفتد.

Aspheric designs

نمونه اين نوع لنزكراتوكنوس طرح باي آسفريك (S B K) بوسيله مونت فورد – نواك (كاپري كورنيا لنزآستراليا) است. بيس كرولنزكاملآ آسفريك است ( ۰٫۹۸ =e) با انحنايي توريك در سطح جلويي كه براي تصحيح اينديوس راديا ل آستيگمانيسم است ديامتر كل ۱۰٫۲۰ ميلي متراست.
آسفري سيتي سطح خلفي متغيربوده تا براي انطباق با هرقرنيه اي مناسب باشد تا اندازه( ۱٫۳۰ = e ) است. مركزومحيط لنز جدا فيت ميشوند. در انتها طرح كلي تركيب لنزازبرنامه كامپيوتري پرشك انتخاب ميگردد. طرح نهايي لنزرا همچنين ميتوان از برنامه هاي توپوگرافر مد مونت ۳۰۰- E انتخاب نمود. لنزهاي با اكسنتري سيتي متقاوت دردو نصف انهاراصلي براي كنوس هاي پسودو آستيگمانيسم ميتوان ساخت كه اطلاعات آن هم درتوپوگرافرمد مونت قابل استخراج است.

Varying edge clearance

جديد ترين فن آوري ليت كات به سازنده اين امكان را ميدهد اج ليفت درهركوادرانت نسبت به ديگري اختصاصي و متفاوت باشد. يك حساب سرانگشتي مفيد اينست كه بطور معمول اگركوادرانت تحتاني (چه با لنز كروي و چه لنز توريك ) كمي بالا قرار گيرد۳/۰م م استيپ كنيم واگرازپايين هوا وارد ميشود ۰٫۴ الي ۰٫۵ ميلي متراستيپ تربگيريم. در ساخت لنزكوادرانتي خيلي دقت لازم است چون زون تحتاني استيپ ممكنست قدري كلفت ترشده و موجب احساس بيشتر بيماراز لنزگردد. پريسم با لاست معمولآ لازم نيست گرچه در لنزهاي داينا اينترا ليمبال منظورميشود. ضمنآ مهم است اطمينان يا بيم آيا طراحي لنزاجازه استيپ كردن بيشتر انحناهاي پريفري را بما ميدهد؟ يا نه چون ممكنست در بعضي طراحي ها باندهاي پريفرآنقدرباريك باشند كه ازنظرفني امكان استيپ كردن انها ميسرنباشد.

درمان قوز قرنیه

Large-diameter Lenses
بطوركلي اين مسا له مسلم شده كه لنزهاي قرنيه اي ديامتر بزرگ با P G R براي مواردي كه لنز هاي كوچك خوب فيت نميشوند يا ناراحت كننده هستند ويا لنزهاي اسكلرال در دسترس نيستند يا موفق نيستند روز بروزعمومي ترميشوند. مخصوصآ اگر:
– توپوگرافي قرنيه استيپ باشد.*
*- اگركنوس ها خيلي خارج ازمركزونا بجا باشند. درپلوسيد مارژينال ديجنريشن (ديجنريشن و نازك شدن پايين قرنيه) – دژنزسانس پيشرونده همراه با نازك شدن بالاي قرنيه). Terrein,s marginal deg.)*
– آنهايي كه داراي چشما ن خيلي حساس هستند.

مثا لهائي ازلنزهاي بزرگ: *
(Jack Allen Contact Lenses, UK) S- Limlens –
لنزديامتر كل ۱۳٫۵۰ الي ۱۴٫۷۵ ميلي متراز مواد ي كه K D 70 و ۱۲۰ دارند توليد ميكنند.
Dyna Intra –Limbal (DUK) by Lens Dynamics, inc. (USA) –
ديامتر استاندارد ۱۱٫۲ ميلي متر است. – ولي از ۱۰٫۸ تا ۱۲ ميلي متر موجود بوده و درون ليمبوس فيت ميشود. پا رامترهاي اين لنز ها در صورت نياز بدو شكل توريك و باي توريك هم ارايه ميشود.
The EyCon (Australia) Mini-Scleral lens: –
اين لنزبا ديامتر۱۶٫۵ ميليمترومشابه لنزهاي سوراخ داربوده براي اندازه گيري اپتيك و طراحي لنز(MOL F) به اسكلرال لنزمراجعه شود

هرچه سطح لنز وسيعتر باشد تصادم آن با پكك كمتربوده درنتيچه موجب برقراري بهترازدو جهت فيت و ثبات لنزميشود در نتيجـآ راحتي بيماربيشتر ميگردد.
بكمك مواد مدرن گزپرميبل و بهره گيري ازفنستريشن معايب لنزهاي بزرگ وتنگ بمقدار زيادي برطرف شده است. اين رويكرد مزاياي بسياري در لنزهاي اسكرال بوجود آورده از جمله اينكه تهيه آنها سريع تر وپوشيد ن وبيرون آوردن آنها هم آسان تراست.

اسکلرال لنز

 

 

دسامبر 26, 2017 دسته‌بندی نشده, كنتاكت لنز , , , , ,
درباره

ظرات
 1. سلام و خسته نباشید خدمت شما.. مبخواستم بپرسم قیمت لنزها برای قوز قرینه از چه مبلغی شروع میشه
  و هزینه درمان قوز قرینه حدودا چقدر میشه.

  • با سلام . قیمت لنز در درجه اول به جنس لنز بستگی دارد . برای بیماران با قرنیه غیر معمول که نیاز به قالب سازی و طراحی های خاص نیاز دارند نیز مبلغی بر قیمت اصلی لنز افزوده می شود که بستگی به مقدار کار انجام شده بر روی بیمار خواهد داشت .
   در حالت معمول لنز هارد از جفتی ۲۵۰هزار تومان تا ۵۵۰ هزار تومان لنز موجود می باشد .
   قوز قرنیه را می توان با لنز یا رینگ اصلاح کرد برای درمان قوز های پیشرفته که رینگ و لنز دیگر جواب گو نباشد عمل پیوند انجام می شود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.